مستندات API

اگر سایت یا اپلیکیشنی برای فروش فالوور و لایک دارید، میتوانید با راهنمایی های این بخش، سایت خودتون رو به سایت ما وصل کنید

آدرس ارسال درخواست https://instarayan.com/api/v2
توکن API شما برای دریافت توکن، باید وارد اکانت خود شوید.
متود POST

لیست محصولات

برای دریافت لیست محصولات پارامترهای زیر را ارسال کنید.

پارامترها توضیحات
key توکن شما
action services

نمونه پاسخ دریافتی

[
   {
    "category": "فالوور اینستاگرام"
    "max": "10000"
    "min": "200"
    "name": "فالوور بین المللی سرور 2"
    "price": "4000" //قیمت هر هزار عدد بر حسب تومان
    "service": "1" //کد محصول
   },
   {
    "category": "لایک اینستاگرام"
    "max": "10000"
    "min": "200"
    "name": "لایک بین المللی"
    "price": "1500" //قیمت هر هزار عدد بر حسب تومان
    "service": "10" //کد محصول
   }
]

ثبت سفارش جدید
پارامترها توضیحات
key توکن شما
action add
service کد محصول که میتوانید از صفحه لیست محصولات پیدا کنید.
link لینک سفارش
quantity تعداد سفارش

نمونه پاسخ دریافتی

{
  "order" : "1242" // کد سفارش ثبت شده
}

دریافت وضعیت سفارشات
پارامترها توضیحات
key توکن شما
action status
order کد سفارش ثبت شده

نمونه پاسخ

{
  "status" : "Pending", 
  "start_count" : "1000", 
  "remains" : "500"
}
موجودی کاربر
پارامترها توضیحات
key توکن شما
action balance

نمونه پاسخ

{
  "balance" : "12000" //موجودی کاربر بر حسب تومان
}