لیست محصولات

نام گروه: لایک اینستاگرام ♛
نام محصول قیمت هر هزار عدد حداقل حداکثر

نام گروه: ویوی اینستاگرام ♛
نام محصول قیمت هر هزار عدد حداقل حداکثر
ویوی ویدیو بین المللی (تا 50کا) 1,000 تومان 1,000 50,000
ویوی ویدیو بین المللی (بالای 50کا) 500 تومان 55,000 5,000,000
بازدید IG-TV 2,000 تومان 1,000 1,000,000

نام گروه: فالوور اینستاگرام ♛
نام محصول قیمت هر هزار عدد حداقل حداکثر
فالوور بین المللی - سرور 1 5,000 تومان 500 2,500
فالوور میکس (ایرانی و عربی)- ارسال آنی 7,000 تومان 200 1,000

نام گروه: کامنت اینستاگرام ♛
نام محصول قیمت هر هزار عدد حداقل حداکثر
کامنت ( متن پیش فرض)- ایرانی (ارسال آنی) 20,000 تومان 100 1,200

نام گروه: استوری و لایو اینستاگرام ♛
نام محصول قیمت هر هزار عدد حداقل حداکثر
ویوی استوری (برای تمام استوری های شما) 2,000 تومان 1,000 100,000
بازدید لایو اینستاگرام 95,000 تومان 100 30,000
بازدید برای استوری های هایلایت(برگزیده) 35,000 تومان 200 20,000
لایک برای لایو اینستاگرام 10,000 تومان 200 4,000
سرور بازدید لایو (سرور ۲) 40,000 تومان 200 400
رای نظرسنجی استوری 25,000 تومان 100 300
ویوی استوری (فقط برای استوری اول) 700 تومان 100 15,000

نام گروه: ممبر تلگرام ♛
نام محصول قیمت هر هزار عدد حداقل حداکثر
ممبر نیمه فیک کانال - ارسال آنی 15,000 تومان 1,000 10,000
ممبر واقعی کانال ( اد اجباری ساده) 28,000 تومان 1,000 50,000
ممبر واقعی گروه 30,000 تومان 1,000 10,000
ممبرنیمه فیک گروه 20,000 تومان 1,000 20,000

نام گروه: ویوی کانال تلگرام ♛
نام محصول قیمت هر هزار عدد حداقل حداکثر
سین برای 50 پست آخر کانال 25,000 تومان 2,000 50,000
سین برای تک پست کانال - ارسال آنی 2,000 تومان 1,000 20,000
سین برای 100 پست آخر کانال 35,000 تومان 2,000 50,000
سین برای 20 پست آخر کانال 14,000 تومان 1,000 40,000
رای نظرسنجی/ لایک پست تلگرام (ارسال آنی) 110,000 تومان 25 1,500